czwartek, 17 kwiecień 2014 13:33

Śpiewająca Polska

Informacje o realizacji projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych – Śpiewająca Polska.

1. Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku otrzymał informację z Narodowego Centrum Kultury o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zgłoszonego do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych pn. „ Śpiewająca Polska”.

2. Miejski Ośrodek Kultury w dniu 01.04.2014 r. przystąpił do realizacji zadania i zaangażował do jego realizacji Panią Ewą Bieniek, Dyrygent chóru Canto działającego w Zespole Szkół nr 1 w Świdniku, która będzie uczestniczyć w projekcie do 28.11.2014 r.

3. Program skie­ro­wa­ny jest do dzieci i młodzieży, by przez śpiew mogły ra­do­wać się ży­ciem, do­świad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki, czer­pać sa­tys­fak­cję ze wspól­ne­go śpie­wa­nia i otwie­rać się na świat kul­tu­ry.  Wspie­ra roz­wój chó­rów szkol­nych przez do­fi­nan­so­wa­nie go­dzin lek­cyj­nych oraz opie­kę me­to­dycz­ną nad pe­da­go­ga­mi kie­ru­ją­cy­mi chó­ra­mi. Miejski Ośrodek Kultury uczestniczy w programie „Śpiewająca Polska” po raz drugi. Chór Canto uczestniczył we wszystkich koncertach Śpiewającej Polski organizowanych w okręgu lubelskim od początku istnienia Programu. Uświetnia uroczystości organizowane przez  Gminę Świdnik, współpracuje z Radą Miasta oraz Miejskim Centrum Usług Socjalnych im. Jana Pawła II w Świdniku oraz z parafiami w mieście. Jest jedynym uczniowskim chórem w mieście. Przygotowuje oprawy muzyczne uroczystości organizowanych przez wszystkie gimnazja miejskie. Godnie reprezentuje Miasto i Szkołę na szczeblach powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Jako jedyny chór regionu lubelskiego Programu Śpiewająca Polska doszedł do Finału Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a capella w Bydgoszczy gdzie zdobył wyróżnienie. 

 

Czytany 2825 razy