Miasto Świdnik

post
autor: sh data publikacji: 07 listopada 2020 kategoria: 2020 Archiwum SH

Dokładnie 66 lat temu Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie nadania ówczesnej gromadzie Adampol statusu miasta oraz nazwy Świdnik.
Po II wojnie światowej, w 1949 roku rozpoczęto wyrąb lasu pod budowę Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego o profilu lotniczym, która została otwarta w roku 1951. Pierwsi pracownicy  zakładu mieszkali w barakach w obecnym przyzakładowym parku i na Franciszkowie. W roku 1951 stanęły pierwsze bloki mieszkalne przy ulicach Świerczewskiego i Sławińskiego (obecnie Okulickiego i Niepodległości). Wytwórnia potrzebowała pracowników, którzy przybywali z całej Polski. Rosły więc kolejne bloki mieszkalne. 7 października 1954 roku wydano rozporządzenie w sprawie nadania osiedlu przyzakładowemu i Adampolowi statusu miasta. Weszło ono w życie 13 listopada 1954 roku, a nazwę miasta ustalono na Świdnik. Miasto liczyło wtedy 7 tys. mieszkańców.

Świdnik należy uznać za miasto planowane – powstało na deskach projektowych architektów, a nie rodziło się w sposób naturalny w wyniku historycznego rozwoju. Jego powstanie miało też wymiar polityczno-ideologiczny  –  z założenia miało być miastem typowo socjalistycznym. Według podobnych zasad wybudowano Nową Hutę i Mielec.

Źródło: “Kartki z historii Świdnika”, Świdnik 2009.